Švč. M. Marijos rožinis (Rožinio malda)

Rožinio (arba Rožančiaus) malda yra viena iš pagrindinių ir labiausiai paplitusių maldos formų Katalikų Bažnyčioje. Tai meditacinė malda, kurią sudaro kartojamos „Tėve mūsų“ ir „Sveika Marija“ maldos, skirstomos į dešimtis, kiekvienai dešimčiai medituojant apie tam tikrą įvykį (vadinamą paslaptimi) iš Jėzaus Kristaus arba Šventosios Mergelės Marijos gyvenimo. Rožinio malda padeda tikintiesiems gilinti savo dvasingumą, medituojant apie svarbius tikėjimo aspektus.

Spalio 7 d. – Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai Rožinio malda šaukiamasi Dievo Gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą.

Rožinio malda ir jos svarba

Dvasinė meditacija:
Rožinio malda yra kristocentriška. Suteikia tikintiesiems galimybę medituoti, apmąstyti tikėjimo paslaptys.
Moralinis ir dvasinis augimas:
Per paslaptis tikintieji kviečiami apmąstyti dorybes, kurias Jėzus bei Marija parodė savo gyvenime, taip skatindami moralinį ir dvasinį augimą.
Bendruomeniškumas:
Nors Rožinio malda gali būti meldžiama individualiai, ji taip pat yra populiari bendruomeninės maldos forma, jungianti tikinčiuosius bendrame tikėjimo išpažinime.
Apsauga ir pagalba:
Tradiciškai manoma, kad Rožinio malda suteikia dvasinę apsaugą ir yra galinga priemonė prašant Dievo malonės bei Marijos užtarimo.

Rožinio maldos dalys ir slėpiniai:

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)
1 slėpinys. APREIŠKIMAS 
2 slėpinys. APLANKYMAS
3 slėpinys. GIMIMAS
4 slėpinys. PAAUKOJIMAS
5 slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE 
II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)
1 slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
2 slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE 
3 slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI 
4 slėpinys. ATSIMAINYMAS 
5 slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS
III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)
1 slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE 
2 slėpinys. NUPLAKIMAS 
3 slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS
4 slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS 
5 slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS 
IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)
1 slėpinys. PRISIKĖLIMAS
2 slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ
3 slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS 
4 slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ
5 slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS

Įdomybės apie Rožinio maldą:

1. Žodis „rožinis” kilęs iš lotyniško žodžio rosarium, reiškiančio rožių sodą. Tai simbolizuoja maldą kaip dvasinį rožių vainiką, pašventintą Mergelės Marijos garbei.

2. Rožinio malda (kurią meldžiamės šiandien) yra susijusi su besikartojančios maldos praktika naudojant „maldos virveles”, skirtas sekti maldų skaičių. Ši praktika buvo svarbi tiems, kurie negalėjo/nemokėjo skaityti. Tokia maldos forma leido  tikintiesiems kartu jungtis į maldą.

3. Tikintieji, kurie negalėjo dalyvauti Psalmių giedojime, pradėjo naudoti besikartojančią maldą kaip būdą jungtis maldoje. Malda „karoliukais/virvelės” padėjo sekti maldų skaičių ir atitiko 150 psalmių kiekį. Pradžioje buvo populiaru melstis 150 kartų „Tėve mūsų“, vėliau ši praktika pasikeitė į 150 kartų „Sveika Marija“ maldą. 

4. Apie XV a. Rožinio malda įgauna dabartinę formą – maldos suskirstomos į „dešimtis” bei atsiranda paslaptys pagal Evangeliją (iš Jėzaus ir Marijos gyvenimo). Tai laikoma svarbiu etapu Rožinio maldos raidoje, nes įtraukė meditaciją ir apmąstymą kaip svarbią jos dalį.

5. Po Tridento Susirinkimo (1545–1563) Rožinio malda vis labiau populiarėja. Buvo skatinama kaip būdas stiprinti tikėjimą ir dvasingumą. Dvasininkai skatina jos praktikavimą, o šventieji, tokie kaip: Šv. Luiza de Mariljak (Louise de Marillac) ir Vincentas Paulietis (Vincent de Paul), prisidėjo prie jos plitimo.

6. Laikui bėgant buvo įtrauktos naujos paslaptys, pvz., Šviesos slėpiniai (2002 m. įvedė popiežius Jonas Paulius II). 

7. 1917 m. Fatimos regėjimuose, Portugalijoje, Švč. Mergelė Marija paprašė, kad prie kiekvienos rožinio dešimties būtų pridėta papildoma malda, vadinama Fatimos maldą: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.