Blog

Your blog category

  • Malda už kunigus

    Malda už kunigus Kristaus Kunigo ir Aukos litanija Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýrie, eléison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!   Jėzau, Kunige per amžius, pasigailėk mūsų. Jėzau, Dievo pavadintas Kunigu pagal Melchizedeko pavyzdį, Jėzau, Kunige, kurį Dievas patepė Šventąja Dvasia ir galybe,  Jėzau, Kunige didysis, Jėzau, Kunige, iš žmonių paimtas, Jėzau, Kunige, žmonėms paskirtas, Jėzau, Kunige mūsų tikėjimo, Jėzau, Kunige, kuris esi vertas didesnės garbės negu Mozė, Jėzau, Kunige tikrosios šventovės, Jėzau, Kunige būsimųjų gėrybių, Jėzau, Kunige šventas, nekaltas ir skaisčiausias, Jėzau, Kunige ištikimiausias, Jėzau, Kunige gailestingiausias, Jėzau, Kunige pasiaukojantis, Jėzau, karštai mylintis Dievą…